Szent Cecilia Kórus , Dunaharaszti

Aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik !

Dunaharaszti Szent István templom

Szent Cecília Kórus Egyesület

Alapszabálya

 

Tartalomjegyzék

 

 I. Általános rendelkezések

II. Az Egyesület célja, feladatai

III. Az Egyesület tagsága

1. Az Egyesület rendes tagja

a/ A tagság keletkezése

b/ A tagfelvételi döntés

c/ A rendes tag jogai

d/ A rendes tag kötelezettségei

e/ A tagsági jogviszony megszűnése

 

2. A pártoló tag

a/ A pártoló tagság keletkezése

b/ A pártoló tag jogai

c/ A pártoló tag kötelezettségei

d/ A pártoló tag nem jogosult

e/ A pártoló tagsági jogviszony megszűnése

 

IV. Az Egyesület szervezete

1. A Közgyűlés

a/ Általános szabályok

b/ A Közgyűlés működése

ba/ A Közgyűlés összehívása, napirendek

bb/ A Közgyűlés határozatképessége

bc/ A Közgyűlés döntéshozatala

2. Az Elnökség

 2/1. Az Elnökség hatáskörébe tartozik

3. Az Elnök

4. Az Elnökhelyettes

5. A Titkár

 

V. A Közgyűlések és az elnökségi ülések dokumentálása

 1. A jegyzőkönyv
 2. A határozatok nyilvántartása

 

VI. Az Egyesület gazdálkodása, alapító vagyona

 

VII. Az Egyesület megszűnése

 

VIII. Záró rendelkezések

hangjegy_pucer.jpg 

A Dunaharaszti Szent István templom Szent Cecília Kórus Egyesület alakuló Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseire figyelemmela mai napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:


I. Általános rendelkezések:

Az Egyesület neve: Dunaharaszti Szent István templom Szent Cecília Kórus Egyesület

 1. Székhelye: 2330 Dunaharaszti Fő út 71.  
 2. Alapítás éve: 2013.
 3. Az Egyesület működési területe: Dunaharaszti város
 4. Az Egyesület jogi személy
 5. A bélyegző tartalmazza: Dunaharaszti Szent István templom Szent Cecília Kórus Egyesület, alapítás éve, 2013. és a székhely, adószám feliratot.
 6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

 II. A Dunaharaszti Szent István templom Szent Cecília Kórus Egyesület céljai, feladatai:

 A/ Az Egyesület céljai:

Római katolikus liturgikus zenei szolgálat ellátása, kiemelten a dunaharaszti Szent István és Szent Imre római katolikus templomokban. Keresztény ökumenikus egyházi rendezvények zenei szolgálatának ellátása, valamint világi zenei eseményeken, rendezvényeken, ünnepeken való résztvétel. A keresztény zenei liturgikus hagyományok ápolása, őrzése, ezen feladatok megvalósításával a keresztény értékrend közvetítése.

 B/   Az Egyesület feladatai:

 1. A Dunaharaszti Szent István templom Szent Cecília Kórus Egyesület alapvető feladata a helyi római katolikus templomokban a liturgikus zenei szolgálat ellátása.
 2. Az Egyesület tagsága vallásos lelkiségének fejlesztése, építése, csoportos lelki élmény közös eseményeken való megélése, például zarándoklatok, lelki napok, lelkigyakorlatok szervezésével, illetve ezeken való részvétel keretében.  
 3. Az Egyesület tagságának zenei fejlesztése, továbbképzéseken, táborok alkalmából.
 4. Kapcsolattartás a helyi más keresztény zenei közösségekkel, kialakítva a párbeszédet és építve az ökumenikus együttműködést.
 5. Kapcsolattartás a katolikus karitász helyi csoportjával, jótékonysági hangversenyek megtartásával segítve elő annak tevékenységét.
 6. Kapcsolattartás a helyi zenei együttesekkel, együttműködve ezekkel az egyházi ünnepek és városi rendezvények alkalmából.
 7. Kapcsolattartás határon túli testvérszervezetekkel, melynek célja a magyar nyelv és kultúra ápolása és életben tartása, illetve a magyar kultúra közvetítése és jó hírének elvitele külföldre.
 8. Az Egyesület honlapot működtet céljai megvalósításának elősegítése érdekében. Olyan tartalommal tölti meg azt, hogy az odalátogatók képet kapjanak az Egyesület céljairól és tevékenységéről, mindennapi életéről, hozzáférhetővé tegye dokumentumait és beszámolóit.

Az Egyesület működésének, beszámolóinak, pályázat kiírásainak nyilvánosságát az egyesület honlapján valamint a Krisztus fénye folyóiraton (Dunaharaszti és Taksony katolikus egyházközségeinek lapja, web: www.plebi.hu) keresztül biztosítja.A Dunaharaszti Szent István templom Szent Cecília Kórus Egyesület alakuló Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseire figyelemmela mai napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

2

hangjegy_pucer.jpg

III. Az Egyesület tagsága

 

1. Az Egyesület rendes tagja

a/ A tagság keletkezése:

-        Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki a jelen Alapszabályba foglalt egyesületi célokat elfogadja, és tagfelvételi kérelmét a Közgyűlés jóváhagyja.

-        A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapító okiratát ismeri és az Egyesület céljait, szellemi­ségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

-        Rendszeresen megfizeti az Alapszabályban rögzített tagsági díjat.

-        Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

b/ A tagfelvételi döntés:

A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében a Közgyűlés, a tag írásbeli kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Közgyűlés által történő elfogadásával jön létre.

c/ A rendes tag jogai:

-        az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik

-        részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, a Közgyűlés határoza­tainak meghozatala során szavazhat, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban,

-        ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására,

-        felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület Elnöksége 30 napon belül köteles választ adni,

-        választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire

-        kezdeményezheti az Egyesület céljait és működését érintő kérdéseknek az Elnökség, illetőleg szükség esetén a Közgyűlés által történő megvitatását,

-        betekinthet az Egyesület nyilvántartásába,

-        a tagok egyharmada írásban az ok és cél megjelölésével az Elnöknél rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezheti, a Ptk. 63. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

-        újabb jelöltet ajánlhat az Egyesület tagjai közé felvételre.

d/ A rendes tag kötelességei:

-        a Közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat rendszeresen megfizetni,

-        mindennapi kapcsolatait felhasználva az Egyesület jó hírnevét megőrizni és gyarapítani,

-        az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani.

e/ A tagsági jogviszony megszűnése:

ea/ A tag halálával

eb/ Az Egyesület megszűnésével,

ec/ A tag kizárásával,

A Közgyűlés kizárhatja azt a tagot, aki:

-        az Egyesület Alapszabályát súlyosan megszegi,

-        az Egyesület rossz hírét kelti,

-        az Alapszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz határidőben eleget,

-        az Egyesület nevével visszaél,

-        tagdíját nem rendezi, miután az Elnök 90 napos póthatáridő kitűzésével felszólította az elmaradt tagdíj megfizetésére, és a kitűzött határidő eredménytelenül telt el,

-        akinek a tagsági feltételei közül bármelyik hiányzik, vagy megszűnik,

-        akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.

-    Az Egyesület Közgyűlésének e tárgyban hozott döntése ellen, összhangban a Ptk. 62. § (6) bekezdéssel, további jogorvoslat a törvényszék hatáskörébe tartozó per keretén belül nyerhető. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy 

3

hangjegy_pucer.jpg

alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

ed/ A tag kilépésével:

Bármely tag megszüntetheti tagságát saját döntése alapján. A kilépő tag a korábbi befizetéseiből visszatérítésre nem tarthat igényt. A kilépési nyilatkozatot az Elnökség részére kell írásban eljuttatni. A tagsági viszony az írásbeli értesítés Elnökség általi kézhezvételének napjával szűnik meg.

A tagot a tagsági viszonya bármilyen formában történő megszűnése esetén az Elnökség törli a tagnyilvántartásból.

 

2/   Az Egyesület pártoló tagja

a/   Az Egyesület pártoló tagja lehet minden Magyarországon és külföldön élő természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/ amelynek pártoló tagsági felvételi kérelmét a Közgyűlés elfogadja, és aki, amely elfogadja az Egyesület Alapszabályát és döntéseit, egyetért az Egyesület céljaival, feladataival, anyagi hozzájárulással támogatja az Egyesület munkáját, elősegíti céljainak megvalósítását, de a rendes tagsággal járó kötelmeket nem kívánja vállalni.

b/   A pártoló tag jogai:

-       Jogosult az Egyesület Közgyűlésén részt venni, felszólalni, véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni,

-       Jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein,

-       Az Egyesület által kínált kedvezményeket igénybe venni,

-       Az Egyesület nyilvántartásaiba betekinteni, a döntésekről tájékozódni,

c/ A pártoló tag kötelezettségei:

-       Az Egyesület Alapszabályát megismerni, és a benne foglaltakat betartani.

-       Az Egyesület határozatainak végrehajtását segíteni, összhangban a Ptk. 62. § (4) bekezdés rendelkezésével

-       Az Egyesület jó hírnevét megőrizni, öregbíteni.

d/ A pártoló tag nem jogosult:

-     Az Egyesületben tisztséget viselni.

-     A Közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik.

-     Az Egyesület képviseletére

e/ A pártoló tagsági jogviszony megszűnik:

-       a pártoló tag halálával,

-       az Egyesület megszűnésével,

-       a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megszűnésével,

-       a pártoló tag kizárásával;

-       a Közgyűlés kizárhatja azt a pártoló tagot, aki/amely:

*      az Egyesület Alapszabályát súlyosan megszegi,

*      az Egyesület rossz hírét kelti,

*      az Egyesület nevével visszaél,

*      akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.

 

-    Az Egyesület Közgyűlésének e tárgyban hozott döntése ellen, összhangban a Ptk. 62. § (6) bekezdéssel, további jogorvoslat a törvényszék hatáskörébe tartozó per keretén belül nyerhető. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

-       a pártoló tag kilépésével,

4

hangjegy_pucer.jpg

 

 

-       bármely pártoló tag megszüntetheti tagságát saját elhatározása alapján is. A ki­lépési szándékot az Elnökség felé kell írásban jelezni. A tagsági jogviszony az írásbeli értesítésnek az Elnökség általi kézhezvétele napján szűnik meg,

-       a kilépő pártoló tag esetleges korábbi befizetéseiből visszatérítésre nem tarthat igényt.

-       A pártoló tagot a tagsági jogviszonya bármely okból történő megszűnése esetén az Elnökség törli a tagnyilvántartásból.

 

 

IV. Az Egyesület szervezete

 

 1. A Közgyűlés:

a/ Általános szabályok:
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés

-        A Közgyűlés a tagok összessége.

-        A Közgyűlésben minden rendes tagnak egy szavazata van.

-        A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni a költségvetés elfogadása és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása céljából.

-        A Közgyűlést az Egyesület Elnöke hívja össze.

-        A Közgyűlést össze kell hívni a jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben is, továbbá ha a tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével ezt kezdeményezi, összhangban a Ptk. 63. § (2) bekezdésében foglaltakkal.

-        Öt évente kötelezően tisztújító Közgyűlést kell tartani.

-        A Közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. Az Alapszabályban rögzített kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével a döntési jogosultságot az Egyesület Elnökségére, Elnökére átruházhatja.

-        A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-        az Alapszabály elfogadása és módosítása,

-        az éves költségvetés elfogadása, módosítása,

-        az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,

-        az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének elfogadása,

-        az Egyesület megszűnésének kimondása,

-        a tagfelvétel,

-        az Elnökség (Elnök, Elnökhelyettes, Titkár) megválasztása és visszahívása,

A visszahívási eljárás rendje:

 • A visszahívást az Egyesület tagjainak legalább egynegyede írásban kezdeményezheti az ok pontos megjelölésével. A kezdeményezést az Elnök (illetve, ha a visszahívást az Elnökre nézve kezdeményezik, akkor az Elnökhelyettes) köteles a soron következő Közgyűlés elé terjeszteni. A kérdésben a Közgyűlés a tagság több mint felének egyező szavazati többségével végérvényesen dönt.
 • Az Egyesület Közgyűlésének e tárgyban hozott döntése ellen, összhangban a Ptk. 62. § (6) bekezdéssel, további jogorvoslat a törvényszék hatáskörébe tartozó per keretén belül nyerhető. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

A visszahívás okai:

Az Elnökség bármely tagja visszahívható, ha

 • Az Egyesület Alapszabályát súlyosan megsérti,
 • Az Egyesület rossz hírét kelti,
 • Az Egyesület nevével visszaél,
 • Akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott,

 5

hangjegy_pucer.jpg

 • Aki az Egyesület Alapszabályában foglalt kötelezettségének nem tesz határidőben eleget.

-        a tagdíj mértékének meghatározása,

-        döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a legfelsőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

 

b/   A Közgyűlés működése:

ba/ A Közgyűlés összehívása, napirendek.

-        A Közgyűlést az Elnök hívja össze

-        A Közgyűlésre a meghívót hely, időpont, napirendek megjelölésével úgy kell kiküldeni, hogy azt a tagok legalább 15 nappal korábban kézhez kapják. Közgyűlésen a meghirdetetteken kívül újabb napirendi pont nem vehető fel, a napirendi pontok megtárgyalásának sorrendje azonban módosítható.

-        Össze kell hívni a Közgyűlést akkor is, ha azt a Bíróság elrendeli, vagy ha a tagok legalább egyharmada azt – az ok és a cél megjelölésével – az Elnökséghez címzetten írásban kéri, összhangban a Ptk. 63. § (2) bekezdésében foglaltakkal.

-        A Közgyűlés nyilvános, azon külön meghívás nélkül bárki részt vehet, szavazati és tanácskozási jog nélkül. A tanácskozási jogot a Közgyűlés a jelenlévő tagok többségi szavazatával bárkinek megadhatja. A nyilvánosság biztosítása érdekében a meghívót (amely tartalmazza a tervezett napirendeket is), az Egyesület honlapján, a Közgyűlést megelőző 15. napig közzé kell tenni.

-        A Közgyűlés tartása során zárt ülés rendelhető el a Közgyűlésen jelenlévő tagok többségének szavazatával, ha:

-        az Egyesület pénzügyei, gazdasági döntései ezt indokolttá teszik;

-        ha a tárgyalandó napirend nyilvánossága az érintett egyesületi tag(ok) személyiségi jogait sértené.

bb/ A Közgyűlés határozatképessége:

-        A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagoknak több mint a fele jelen van.

-        A határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés a meghívóban szereplő napirendekkel az eredeti időpontot követő, legalább 2 óra elteltével újabb összehívás nélkül az eredeti napirendekkel megtartható, ha ezt az eredeti meghívó tartalmazta.

-        A megismételt Közgyűlés akkor határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül, ha az erre való figyelmet a megismételt Közgyűlés időpontját tartalmazó meghívóban kifejezetten felhívták. A döntéshozatalra ez esetben is az Alapszabályban rögzített szabályok vonatkoznak.

-        Az Egyesület döntéshozatalában nem vehet részt az a tag, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a döntés alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesülne, bármilyen más előnyben részesülne, vagy a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

bc/ A Közgyűlés döntéshozatala:

-     A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.

-     Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazásra kell bocsátani a kérdést, és ismételt szavazategyenlőség esetén azt elvetettnek kell tekinteni.

-     Az egyesületi tagság több mint a felének szavazati többsége szükséges:

 • az Alapszabály elfogadásához, módosításához,
 • az Egyesület feloszlásának kimondásához,
 • az Egyesület más szervezettel való egyesüléséhez,
 • a tagfelvételhez,
 • tag kizárásához,
 • Az Egyesület Elnökének vagy Elnökségi Tagjának visszahívásához.

                                                                                                                6

                                                       hangjegy_pucer.jpg

-       Titkos szavazást kell lebonyolítani a tisztségviselők megválasztásához. A titkos szavazást az erre a célra a tagok közül megválasztott Szavazatszámláló Bizottság bonyolítja le.

-       Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor ismételt szavazásra kell bocsátani a kérdést, és ismételt szavazategyenlőség esetén azt elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazás esetén a határozati javaslatot el nem fogadottnak kell tekinteni.

 

2.   Az Elnökség:

a/ Az Egyesület vezető szerve az Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással öt év időtartamra választja. Időközi választás során a megválasztott Elnökség új tagjainak mandátuma a választásukkor folyamatban lévő választási ciklus végéig szól. Az Elnökség tagjaira az Egyesület bármelyik tagja tehet javaslatot. A szavazólapra való felkerülés feltétele, hogy a jelölt vállalja a tisztség ellátását.  

Az Elnökség feladatait társadalmi munkaként, ellenszolgáltatás nélkül látja el. Az Elnökség két Közgyűlés között az Egyesület vezető szerve.

Az Elnökség tagjai: Elnök,

                   Elnökhelyettes,

                   Titkár

b/ Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az Elnökség tagjainak több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak. Az ülésekről készült tájékoztatást az Egyesület honlapján közzé kell tenni.

c/ Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi Elnökségi Tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az Elnökségi Tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

d/ Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Szavazat­egyenlőség esetén ismételt szavazásra kell bocsátani a kérdést, és ismételt szavazat­egyenlőség esetén azt elvetettnek kell tekinteni. A határozatot az érintettekkel 15 napon belüligazolható módon közölni kell.

e/ Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagjai tekintetében a Ptk. 62. § (5) bekezdés rendelkezése az irányadó. 

f/ Nem lehet az Egyesület Elnöke vagy Elnökségi Tagja az a személy, aki:

*     az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munka-, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve ezen személy hozzátartozója

*     az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül, és hozzátartozója.

*     Két éven belül olyan közhasznú szervezetnek volt tisztségviselője, amely köztartozással szűnt meg.

 

2.1 Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a / Az Elnökség – a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – az Egyesületet érintő bármely kérdésben dönthet, állást foglalhat, intézkedhet.

b/   Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása és elfogadása,

c/   Az ügykezelési, gazdálkodási szabályzatok elfogadása,

d/   Az éves költségvetés előkészítése és Közgyűlés elé terjesztése,

e/   Az éves költségvetési beszámoló előkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése.

f/    Az éves munkaterv összeállítása,

g/   Döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,

h/   Pályázati és Támogatási Szabályzat alkotása és közzététele, elbírálása

i/    Az Egyesület tagjairól naprakész nyilvántartás vezetése,

j/    Az Egyesületi tagság megszűnését rögzíteni a nyilvántartásban.

7

hangjegy_pucer.jpg

3/ Az Elnök:

Az Elnök a Közgyűlés által a tagok több mint a felének megegyező szavazatával, titkos szavazással 5 év időtartamra megválasztott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület képviseletére önállóan jogosult. Munkáját díjazás nélkül, társadalmi megbízatásban látja el.

a/ Az Elnök feladatai:

-        Képviseli az Egyesületet,

-        Biztosítja az Egyesület és szervei (Közgyűlés, Elnökség) működőképességét, előkészíti és levezeti az üléseket,

-        Gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak naprakész nyilvántartásáról, a hozott határozatok végrehajtásáról,

-        Kialakítja és irányítja az Egyesület adminisztratív szervezetét,

-        Elkészíti az Egyesület éves beszámoló tervezetét és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjeszti,

-        Az Egyesület bankszámlája felett – önálló képviseleti joga folytán - az Elnök jogosult rendelkezni.

 

       4/ Az Elnökhelyettes:

Az Elnök akadályoztatása esetén helyette az Elnökhelyettes teljes jogkörrel eljár. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Elnök megbízza.

 

5/   A Titkár:

-        Az Elnök irányítása mellett ellátja az Egyesület adminisztratív és szervező jellegű feladatait,

-        Naprakészen vezeti a Határozatok Könyvét,

-        Az Egyesület Közgyűlése és az Elnökség által hozott határozatokat az Alapszabályban rögzített módon közli az érintettekkel, illetve gondoskodik a határozatok honlapon való közzétételéről, amennyiben ez nem sérti mások, vagy az Egyesület jogait, jogos érdekeit.

-        Vezeti a Közgyűlés és az Elnökségi ülés jegyzőkönyveit.

-        Vezeti a tagnyilvántartást

 

 

V.  A Közgyűlések és az elnökségi ülések dokumentálása

 

1/ A jegyzőkönyv:

a/ A Közgyűlésről és az Elnökség üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell felvenni.

b/ A testület üléseiről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen:

-        Az ülés helyét, idejét,

-        A megjelent szavazóképes tagok számát,

-        A határozatképesség megállapítását,

-        A véglegesített napirendi pontokat,

-        A hozott határozatokat

c/ A jegyzőkönyv hitelesítése

-        A közgyűlési jegyzőkönyvet az Elnök, távollétében a Közgyűlést levezető Elnökhelyettes, a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés által megválasztott kettő hitelesítő egyesületi tag;

-        Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét az Elnök, távollétében az Elnökhelyettes, és a Titkár aláírásával hitelesíti.

 

2/ A határozatok nyilvántartása:

A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell:

*      évente kezdődően arab számmal jelölve, és dátummal, utalva a döntést hozó testületre a határozat megjelölését (pl: 01/2012 (XII.20.) Kgy. Határozat; 04/2013 (V.10.) Eln. Határozat),

*      A határozatok szó szerinti szövegét,

*      A végrehajtás megjelölt határidejét és felelősét,

                                                                                                                 8

                                                      hangjegy_pucer.jpg

*      A határozatok elfogadásának arányát (támogatók – tartózkodók – ellenzők), elnökségi döntések esetében a szavazást név szerint.

A testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel.

 

 

VI. Az Egyesület gazdálkodása, alapító vagyona

Az Egyesület gazdálkodási tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Alapító vagyon nulla forint

1.   Az Egyesület működéséhez szükséges anyagi eszközök forrásai:

-       Egyesületi tagdíj

-       Adomány, támogatás, pályázati bevétel

-       Az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel

-       Egyéb bevételek

2.   Az Egyesület vagyonát pénz és egyéb eszközök képezik.

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt céljai szerinti tevékenységeire fordítja. Minden vagyon és bevétel az Egyesület alapcéljait szolgálja. Bevételeit saját tagjai számára sem támogatás, sem egyéb jogcímen nem juttathatja vissza.

Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik.

Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettségvállalásaiért vagyona mértékéig felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Az Egyesület befektetési és vállalkozói tevékenységet nem végez.

Az Egyesület hitelt nem vehet fel, és nem hitelezhet, kezességet nem vállalhat.

Az Egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonáról a Közgyűlés dönt.

Az Egyesület cél szerinti juttatásait bárki által megismerhető módon pályázati formához kötheti. Ez esetben a Pályázati Szabályzat előírásai a mérvadóak.

A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíj befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.

Az Egyesület gazdálkodási irataiba a tagok és pártoló tagok szabadon betekinthetnek, azokat az irattárazás helyszínén tanulmányozhatják. A betekintési igényt az Elnöknek kell írásban jelezni, aki a bejelentéstől számított 10 napon belül az igénybejelentővel egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést.

 

VII. Az Egyesület megszűnése:

(1) Az egyesület megszűnik, ha

a)   az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),

b)   legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,

c)    a bíróság feloszlatja,

d)   a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,

e)    a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

(2) Az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

(3) A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

(4) Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.

(5) Az egyesület nyilvántartásból való törlésére az egyesület nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

                                                                                                                 9

                                                    hangjegy_pucer.jpg

 

VIII. Záró rendelkezések:

1.   A Közgyűlés az éves tagsági díjat az Egyesület tagja esetében 3600 Ft/év (azaz 300 Ft/hó) összegben állapítja meg, az Egyesület bejegyzésétől számítva. A pártoló tag tagdíj fizetésére nem kötelezett.

2.   A tagdíj mértékét a Közgyűlés évente határozza meg.

3.   Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok Dunaharaszti településen 2013. március 12. napon megtartott alapító Közgyűlésen  


14 igen 0 nem 0 tartózkodott


szavazati aránnyal hozott 1/2013 (03.12) Kgy.számú határozattal fogadták el.

 

Kelt: Dunaharaszti, 2013. március 12-én

 

 

 

   ........................ 

   Fazekas Tamás

az Egyesület Elnöke

 

 

 Tanúk:

 

Aláírás:                                                                      Aláírás:

Név:                                                                           Név:

Lakcím:                                                                     Lakcím:

Szül:                                                                           Szül:

An:                                                                             An:

                                                                                                               10

                                             hangjegy_pucer.jpghangjegy_pucer.jpg

             

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 26
Tegnapi: 9
Heti: 73
Havi: 341
Össz.: 161 706

Látogatottság növelés
Oldal: E G Y E S Ü L E T Alapszabályzat
Szent Cecilia Kórus , Dunaharaszti - © 2008 - 2019 - szentceciliakorus.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »